Llongyfarchiadau i Janet Davies ar ennill ei Radd Meistr Saesneg drwy Ymchwil yr wythnos hon

Janet Davies. Masters by Research English


 


Mae Janet yn athrawes wedi ymddeol, sy'n arbenigo mewn cerddoriaeth, gyda’i hymwneud blaenorol â bywyd prifysgol yn arwain at radd Faglor cerddoriaeth yng Nghaerdydd ac yna diploma addysgu ar ddiwedd y 1970au, ac yna Gradd Meistr mewn Astudiaethau Addysgol yn Rhydychen yn 1999-2000."Rwyf bob amser wedi cael fy nghyfareddu gan y berthynas rhwng barddoniaeth a cherddoriaeth ac ers peth amser roeddwn wedi bod eisiau archwilio agweddau ar y berthynas honno drwy rywfaint o ymchwil â ffocws. Roedd ymddeol o'r 'swydd bob dydd' yn golygu bod gennyf fwy o amser i fynd ar drywydd hyn o'r diwedd.

 


"Roedd gen i ddiddordeb penodol mewn archwilio arwyddocâd sain wrth ffurfio a dehongli barddoniaeth, yn enwedig darnau a gynhyrchwyd gan awduron benywaidd cyfoes.

 


“Y dewis perffaith ar gyfer fy ymchwil oedd y bardd Eingl-Americanaidd, Anne Stevenson, a oedd wedi bwriadu dilyn cerddoriaeth yn wreiddiol fel gyrfa nes bod byddardod cynyddol yn ei hieuenctid yn gwneud hynny'n amhosibl.  Yn hytrach, defnyddiodd ei chariad at gerddoriaeth i siapio a nodweddu ei cherddi, o rai ei chasgliadau cynharaf hyd at ei chyhoeddiad diweddaraf ddechrau'r flwyddyn hon, ychydig fisoedd cyn ei marwolaeth yn wyth deg saith oed. 


 


"Gall ymgymryd â gradd ymchwil fod yn dasg eithaf unigol, sy'n gwarantu trochi yn y pwnc ac ymdeimlad mwy o gyfrifoldeb am ei archwilio a'i ddehongli.  Mwynheais bob agwedd ar y 'daith', o'r llwybrau niferus o feddwl beirniadol y des ar eu traws ar y ffordd, i'r gwaith mwy fforensig a phenodol yr oedd ei angen wrth i'r prosiect fynd rhagddo.


 


"Mae pob profiad mewn bywyd, rwy'n credu, mewn rhyw ffordd yn siapio'r ffordd rydyn ni'n meddwl yn y dyfodol ac nid oedd ymgymryd â'r radd ymchwil yn eithriad i hyn.  Yn sicr, helpodd i ddatblygu fy sgiliau dadansoddol a'm cyflwyno i feysydd diddordeb newydd sy'n haeddu cael eu harchwilio ymhellach.  Mae hefyd yn ysbrydoli fy ymdrechion fy hun fel bardd a hefyd fel cyfansoddwr.


 


"Un agwedd a ddaeth i'r amlwg yn gryf yn ystod fy astudiaethau oedd y berthynas rhwng creadigrwydd ac anabledd.


 


"Mae gen i ddiddordeb mewn edrych ar hyn yn fanylach, yn enwedig unwaith eto mewn cysylltiad â barddoniaeth a cherddoriaeth, ac rwy'n teimlo y byddai symud tuag at ddilyn doethuriaeth yn darparu modd priodol i'w harchwilio ymhellach.