Poetry GettyImages-B469691828.jpg

Testunau sy'n defnyddio'r nifer lleiaf o eiriau yw'r rhai sy'n ymddangos yn fwyaf cymhellol bob amserByddaf yn ysgrifennu am ryddiaith weithiau, ond rwyf wedi cael fy nenu at farddoniaeth ers pan oeddwn yn yr ysgol. Tybed weithiau nad yw’n fath o ddiogi efallai, ond mae’n debyg y bydd chwilfrydedd yn nesáu. I'r darllenydd hwn, testunau sy'n defnyddio'r nifer lleiaf o eiriau yw'r rhai sy'n ymddangos yn fwyaf cymhellol bob amser. Mae'n teimlo fel pe baent yn rhoi lle i mi feddwl. Yn wir, fodd bynnag, mae’r cerddi sy’n ysgogi’r ymateb cryfaf ynof yn mynnu tipyn mwy o ddarllenydd na hynny: mae’r rhai gorau yn fy herio i feddwl yn galed iawn am yr hyn y maent fel pe baent yn ei ddweud ac yn nodweddiadol byddant yn ysgogi llawer mwy o gwestiynau nag a atebant erioed. Mae’r rheini’n dueddol o fod y cerddi y dof yn ôl atynt; mae ychydig fel bod eisiau cysylltu â ffrind da nad ydych wedi siarad ag ef/hi ers ychydig, oherwydd eich bod am gael ysgogiad eu cwmni, eu syniadau a'u meddyliau a'u safbwyntiau, ac oherwydd y byddant yn pryfocio'r un peth ohonoch chi . Ac am y ddau reswm hynny rydych chi'n ddieithriad eisiau treulio mwy o amser gyda nhw nag y mae'n ymddangos y byddwch chi'n ei gael. I’m meddwl obsesiynol efallai, mae iaith sy’n cael ei hanimeiddio yn achos cerdd, digwyddiad sy’n cael ei gyfeirio a’i fywiogi gan ddiffiniad ei hymddygiad ffurfiol, yn ddieithriad yn gwneud i’r rhyddiaith ffuglen fwyaf cyffrous ymddangos yn ddiflas. A dyna pam mai anaml y byddaf yn darllen nofelau. Byddai’n well gen i bob amser eistedd i lawr gyda chwpl o gerddi, gweld beth wnaethon nhw fy mhropio i feddwl amdano, ac ystyried pam a sut maen nhw’n gwneud hynny.


Am y rhan fwyaf o fy ngyrfa rydw i wedi tueddu i ysgrifennu ar farddoniaeth gyfoes; os ydw i'n onest mae'n debyg mai'r rheswm am hyn yw fy mod i'n mwynhau gweithio mewn gofod ar fy mhen fy hun. Po leiaf yr ysgrifennwyd am awdur, y mwyaf tebygol ydw i o fod eisiau ysgrifennu amdanyn nhw fy hun. Dyma’n rhannol pam mae fy llyfrau hyd yma wedi canolbwyntio ar farddoniaeth gan ferched, yn aml merched sy’n dal yn fyw ac yn dal i ysgrifennu. Yn wir dwi’n darganfod yn aml eu bod nhw wedi cynhyrchu gwaith newydd yn union fel rydw i’n setlo lawr i ysgrifennu am rywbeth a gyhoeddwyd ganddyn nhw beth amser yn ôl. Rydw i bob amser yn teimlo bod y rhan hon o fy swydd - ysgrifennu am fardd sy'n dal i fod yn ei waith, yn gwneud yr hyn y mae'n ei wneud - yn dod â chryn dipyn o gyfrifoldeb. Ar hyd yr oesoedd mae merched wedi cynhyrchu cerddi bendigedig, ond dim ond yn gymharol ddiweddar (hynny yw, fy oes feirniadol fy hun) y maent wedi dechrau cael y math o sylw y gallai llawer o'u cyfoedion gwrywaidd ei gymryd yn ganiataol ers canrifoedd. O ganlyniad mae’r cofnod hanesyddol yn awgrymu na allai barddoniaeth gan ferched fod wedi bod yn deilwng o sylw; y goblygiad yw – os nad oedd yn rhan o’r sgwrs gyffredinol, neu’n cyffroi edmygedd – roedd yn rhaid iddi fod yn fach neu’n ddiflas: annheilwng, yn fyr. Ac mae hynny'n nonsens, wrth gwrs.

 

Ar hyn o bryd rwy’n cwblhau astudiaeth feirniadol o’r bardd dwyieithog Gwyneth Lewis, Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru. Fel awdur, mae hi'n gwneud cwmni gwerth chweil: mae hi'n ddoniol, yn wybodus, yn sensitif - fel unrhyw sgyrsiwr da, mae hi'n ddiddorol bod gyda hi. Nid yw hi'n gorffwys ar ei rhwyfau. Mae pob casgliad newydd yn ei chael hi'n mireinio agwedd newydd ar ei hysgrifennu, neu'n rhoi cynnig ar dechneg newydd. Rwy'n mwynhau egni ei meddwl, a'r ffordd gyfrwys y mae'n gwneud defnydd o odl a rhythm, heb iddo swnio'n gyfrwys. Gall geiriau ymddwyn mor hyblyg mewn cerddi. Fel y mae Lewis yn ei brofi, gall ergyd o odl yma, toriad llinell yno, newid curiad neu ddelwedd annisgwyl drawsnewid testun yn llwyr; gwneud iddo ddweud rhywbeth na welsoch chi erioed mohono’n dod.

 

Does dim rhaid i chi fyw yng Nghymru i werthfawrogi’r materion a’r syniadau y mae bardd o’r statws hyn yn dewis mynd i’r afael â nhw, mwy nag y byddai’n rhaid i chi wybod dim am y Gymraeg i werthfawrogi’r sgil gyda’r hyn y mae Gwyneth Lewis yn crefftio unrhyw beth y mae’n ei ysgrifennu. Ar y llaw arall, wrth gwrs mae’n help cael rhyw ymdeimlad o’r cyd-destun diwylliannol y mae’r ddau ohonom yn byw ynddo. Ni allaf ddychmygu cerdded ar draws Roald Dahl Plass – y gofod tebyg i piazza sydd yng nghanol Bae Caerdydd – heb edrych ar eiriau’r ffenestr sydd wedi’u naddu i flaen efydd Canolfan Mileniwm Cymru. Nid cymaint geiriau, ond cerdd. Yn wir, defnyddio Cymraeg a Saesneg, un dwyieithog. Nid yw’n ymddangos o hyd yn destament dadlennol neu lawen (yn llythrennol) mwy i hanes a bywyd creadigol Cymru na’r nodwedd bensaernïol drawiadol honno, sydd wrth gwrs hefyd yn ddarn pwerus o gelf testun gosod. Cyfansoddwyd ei eiriau yn arbennig gan Gwyneth ar gyfer yr adeilad. Dyma obeithio y gallaf wneud cyfiawnder â hi yn fy llyfr.
 

Wrth gwrs gwyddom nad yw creadigrwydd yn cael ei reoli gan ryw yn fwy nag ydyw gan hanes diwylliannol neu hunaniaeth, lliw croen, defnydd iaith neu gyfeiriadedd rhywiol. Ydw, rydw i weithiau'n galw fy hun yn feirniad llenyddol ffeministaidd. Ond mae'n well gen i feddwl amdanaf fy hun fel beirniad rhyw, fel rheol. Mae disgwyliadau ynghylch rhywedd yn effeithio ar sut mae pob math o awduron yn cael eu darllen gan bob math o ddarllenwyr. Fydda i byth yn colli diddordeb yn hynny. Nid yw’r graddau y mae rhagfarn yn lliwio disgwyliadau, hyd yn oed heddiw, mewn ffyrdd sy’n amrywio o’r hynod gynnil i’r taranllyd o amlwg, byth yn fy syfrdanu a’m rhwystro. Os byddaf yn ysgrifennu am awduron benywaidd, awduron hoyw, awduron lliw neu awduron mudol, bydd hynny bob amser oherwydd fy mod am dynnu sylw at eu celf; celf sy'n cyfiawnhau darllen craff, meddylgar. Rwyf am dynnu darllenwyr newydd yn ogystal â darllenwyr presennol at gryfder, ansawdd a gwerth yr hyn y maent yn ei wneud.

 

Mae’r ymatebion hynny ynof yn amlach na pheidio yn gysylltiedig â llid gwleidyddol dwfn hyd yn oed dicter; efallai fy mod yn groes i’m meddwl ond rwy’n hoffi profi unrhyw amheuwr a allai fod yn fy narllen i, neu Gwyneth, neu unrhyw awdur arall y byddwn wedi dewis ei archwilio, yn anghywir. Rwyf am wneud yr hyn a allaf i ddatgymalu’r mathau o ragdybiaethau annheg a allai fod yn atal rhywun rhag profi gwaith bardd drosto’i hun. Pam na ddylai awdur o liw, efallai un y mae ei farn wedi’u gosod nhw a/neu eu teuluoedd mewn rhyw fath o berygl – un a allai fod wedi cyrraedd Cymru fel ffoadur neu ymfudwr – fod mor wych a heriol ac addysgiadol ag unrhyw un arall ? A pham na ddylent haeddu sylw beirniadol a darllen gofalus am y rhesymau hynny, yn ogystal ag am bopeth arall a allai fod yn gymeradwy ac yn ysbrydoledig yn eu cylch?

 

Dwi’n gobeithio cyflwyno’r gyfrol ar Gwyneth yn fuan iawn; mae fy nghyhoeddwyr druan wedi bod yn aros amdani yn ddigon hir. A beth bynnag dwi'n hiraethu am fwrw ymlaen gyda'r un nesaf, sy'n mynd i fod yn dra gwahanol i'r pethau eraill dwi wedi sgwennu hyd yn hyn wrth fynd yn ôl at yr hyn sydd wastad wedi fy niddori yn bennaf oll am farddoniaeth: ei hymddygiad, neu 'ffurf'. Ac wrth edrych yn gyntaf ac yn bennaf ar hynny – ar sut mae cerddi gwahanol yn gweithio; ar y mecanweithiau sy’n bwydo i mewn ac yn cael eu cynhyrchu gan iaith mewn pob math o ffyrdd – rydw i’n mynd i allu meddwl a siarad am lu o feirdd a cherddi gwahanol. Rwy'n wirioneddol yn ei chael hi'n anodd dychmygu treulio amser mewn ffordd fwy dargyfeiriol neu bleserus. O ystyried nad oes gennyf (eto) bwll nofio naturiol yn fy ngardd. Dydw i ddim yn hollol siŵr bod ysgrifennu stwff am farddoniaeth pobl eraill byth yn mynd i ariannu’r freuddwyd pib honno, os ydw i’n onest. Ond gallaf ddal i obeithio.

 

Professor Alice Entwistle

Mae’r Athro Alice Entwistle yn arbenigo mewn barddoniaeth, cyfoes fel arfer, ac yn aml (er nid bob amser) gan fenywod. Yn gymaint ag y mae hi’n ddaearyddwr llenyddol, yn feirniad diwylliannol a rhyw, daw ei gwaith yn ddieithriad i orffwys ar y perthnasoedd rhyngweithiol cyfoethog sy'n cysylltu awduron a gwahanol ffurfiau ar fynegiant esthetig â lleoedd; mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn ysgrifennu creadigol-feirniadol ac ymarfer cydweithredol trawsddisgyblaethol yn y celfyddydau a'r dyniaethau.

Cyhoeddir ei chyfrol ar Gwyneth Lewis yn y gyfres Writers of Wales gan Wasg Prifysgol Cymru. Mae cyhoeddiadau blaenorol yn cynnwys In Her Own Voice: Women talking poetry and Wales  (2014); Poetry, Geography, Gender: Contemporary Women Rewriting Wales (2013); a, gyda’i chydweithiwr Jane Dowson, A History of Twentieth-Century British Women’s Poetry (2005).

Mae Alice yn aelod o’r Ganolfan Astudio’r Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach ac yn cyfrannu at Ganolfan Adrodd Storïau George Ewart Evans