English Research Banner

Ein hymchwil


Mae gan ymchwil yn Lloegr yn USW arbenigedd hirsefydlog a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn ysgrifennu creadigol, ysgrifennu cyfrwng Saesneg yng Nghymru, ysgrifennu merched, barddoniaeth gyfoes, ffuglen genre (yn enwedig ffuglen hanesyddol a ffuglen wyddonol), ac astudiaethau Gothig. Mae synergeddau rhwng beirniaid llenyddol ac ysgrifenwyr creadigol yn y tîm wedi arwain at ddatblygu ymchwil arloesol mewn ysgrifennu beirniadol-creadigol. Mae diddordeb brwd mewn destun a gofodau diwylliannol – ar wleidyddiaeth ofodol, tirweddau a daearyddiaethau llenyddol o Gymru i Awstralia – yn elfen arall sy ' n cysylltu ymchwil ac ysgrifennu a gynhyrchwyd gan aelodau o ' r uned. Mae ymchwil mewn TESOL yn faes sy ' n dod i ' r amlwg gyda gwaith arloesol ar ddarpariaeth ESOL ar gyfer mewnfudwyr a ffoaduriaid, ac ar wybodaeth am ramadeg neu ynghylch gramadeg mewn perthynas â TESOL.

Cadarnhawyd ansawdd uchel ein hymchwil gan fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014 (REF). Ystyriwyd bod 90 y cant o ymchwil Cymru a Lloegr yn rhagorol yn rhyngwladol (3) o ran effaith, tra bod ychydig dros hanner yr ymchwil yn Lloegr a gyflwynwyd (51%) a barnwyd ei fod yn arwain y byd (4) neu ' n rhyngwladol ragorol (3 *).

Mae diddordebau ymchwil yr aelodau staff yn amrywio o lenyddiaeth ganoloesol i ' r presennol, ac mae cyhoeddiadau beirniadol diweddar yn cynnwys llyfrau ac erthyglau ar ysgrifennu Saesneg yng Nghymru, ysgrifennu merched, ffuglen hanesyddol, straeon ysbrydion, llenyddiaeth ôl-drefedigaethol, a barddoniaeth lle.

Rhyngddynt, mae ein llenorion creadigol wedi derbyn casgliad trawiadol o wobrau ac anrhydeddau am farddoniaeth a ffuglen. Mae llawer o raddedigion yr MPhil mewn ysgrifennu hefyd wedi ennill gwobrau llenyddol.  Mae ' r Uned hefyd yn cynnal cynadleddau, seminarau ymchwil a darlithoedd cyhoeddus.


Chwarae yn seiliedig ar ymchwil USW yn archwilio hanes hynafol Saint Cymru

Drama gomedi yn seiliedig ar ymchwil gan Saesneg yr Athro Kevin Mills sy ' n ceisio datgymalu hanes Sant Cadog, sylfaenydd Cristnogaeth yng Nghymru.

Mae Cadoc a ' r bechgyn a Foddwyd yn ddrama a ysgrifennwyd gan ddramodwyr arobryn a Chyfarwyddwr Vic Mills, a ysbrydolwyd gan ymchwil a barddoniaeth ei frawd, yr Athro Kevin Mills, ac mae ' n archwilio bywyd abad y 5ed ganrif.

Agorodd y ddrama yn theatr fach y Coed duon ym mis Gorffennaf 2019, cyn teithio saith Eglwys ar draws De Cymru a enwyd ar ôl Sant Cadog.

Ffurfiodd Vic y cwmni theatr newydd, Theatr gyfoes, eleni i annog cymunedau i archwilio eu straeon eu hunain o ' r gorffennol a ' r presennol.

Mae ' r darn newydd cyffrous hwn o theatr yn ail-adrodd hanes hynafol dau ddyn ifanc a foddodd yn y môr rhwng y Barri ac Ynys Echni; wedi ' i ail-ddychmygu fel canolbwynt prosiect gan dri myfyriwr drama o ' r diwrnod modern. Wrth i ' w rolau uno â rhai ' r cymeriadau hynafol, ymchwilir i gwestiynau am ffydd, anoddefgarwch, moesoldeb a hunaniaeth.

Mae ' r cymeriadau, sy ' n cael eu chwarae gan gast o dri actor proffesiynol – Matthew Curran, Jemima Nicholas a Gareth Price-Stephens – yn helpu i ddatgelu stori dywyllach nag y gallen nhw fod wedi ' i dychmygu; o gam-drin, misogyny ac obsesiwn.

Wrth esbonio ' r rhesymau dros gyd-ysgrifennu ' r ddrama, dywedodd yr Athro Kevin Mills: "Mae enwau lleoedd wedi bod o ddiddordeb i mi ers plentyndod, ac ychydig flynyddoedd yn ôl dechreuais sylwi fod gan dde ddwyrain Cymru lawer o eglwysi wedi eu neilltuo i Cadoc/Catwg, ac enwir sawl pentref hefyd ar ôl Iddo.

Yr Athro Kevin Mills "Mae ' n rhaid bod ei ddylanwad ar y gwaith o siapio Cymru ar ôl y Rhufeiniaid wedi bod yn arwyddocaol iawn i ' r olion ohono oroesi i ' r presennol, ac ar ôl i mi ddechrau ymchwilio ' r pwnc, canfûm fod y straeon amdano yn gymysgedd cyfoethog o chwedloniaeth Geltaidd paganaidd – a l onglog o ddiddordeb i mi – a thraddodiadau Cristnogol. "

Ychwanegodd Cyfarwyddwr y ddrama, Vic Mills: "Mae eglwysi yn lleoedd anhygoel o theatraidd, ac mae ' r hyn sy ' n mynd ymlaen ynddynt yn theatraidd, felly maent yn benthyg eu hunain i ddrama. Mae wedi bod yn heriol addasu ein gwaith i wahanol fannau perfformio, gan fod rhai ohonyn nhw ' n fach iawn, ond rydyn ni ' n edrych ymlaen at weld ymateb y gynulleidfa. "

English Research Dr Kevin Mills_560.jpg

Athro Kevin Mills

Drwy gydweithio â Chyngor Ffoaduriaid Cymru (WRC) ac awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf, mae Dr Mike Chick wedi bod yn ymchwilio i ' r ddarpariaeth ESOL i fewnfudwyr dan orfodaeth yn ne Cymru a thu hwnt.

Mae sgiliau iaith yn hanfodol i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae siarad Saesneg yn allweddol i gael mynediad at waith a chyfleoedd addysgol yn ogystal â helpu gydag integreiddiad cymdeithasol a diwylliannol. Ac eto mae mudwyr dan orfodaeth yn aml yn wynebu oedi hir cyn y gallant gael mynediad i ddosbarthiadau Saesneg.

Ers 2014 Mae Dr Chick wedi arwain cydweithrediad arloesol gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru sy ' n galluogi athrawon iaith dan hyfforddiant o ' r USW i gynnig dosbarthiadau i ffoaduriaid. Ac ers 2016, mae wedi bod yn gweithio gyda swyddogion a mudiadau gwirfoddol yn Rhondda Cynon Taf i gynghori ar ddarpariaeth dosbarthiadau Saesneg ar gyfer ffoaduriaid o Syria sydd wedi cael eu hailsefydlu yn yr ardal fel rhan o gynllun adsefydlu pobl sy ' n agored i niwed Syria ( SVPRS).  Yn y rolau hyn, mae wedi cyfarfod a dysgu cannoedd o ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Mae prosiect ymchwil presennol Dr Chick a ariennir gan KESS yn edrych ar y rhwystrau a wynebir gan ffoaduriaid sy ' n chwilio am addysg a chyflogaeth yn ne Cymru. Ei nod yw nodi ' r ffyrdd y gall addysgu iaith roi ' r sgiliau i ffoaduriaid a fydd yn eu helpu i ddod o hyd i waith ac integreiddio i ' w cymunedau.  

English Research Mike Chick_536.jpg

Dr Mike Chick

Cynhyrchodd y cydweithio hwn rhwng yr Athro Alice Entwistle, y ffotograffydd David Barnes, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gwynedd ac Ynys Enlli ddull critigol/creadigol arbrofol o arbrofi i newid cymeriad goleudy Fictoraidd Enlli, y talaf yng y Deyrnas Unedig.

Arddangoswyd y gwaith ar ddiwedd Mai 2016 yn yr oriel a adwaenir yn rhyngwladol Plas Glyn Y weddw, yn Abersoch, Pen Llyn, ac eto yn Ffotogallery (Tŷ Turner, Penarth) yn ddiweddarach yn y flwyddyn.Mae staff o ' r Saesneg wedi cydweithio gyda churaduron Amgueddfa Werin Cymru, sef Oriel y bont, ar sawl arddangosfa gan gynnwys Issue International, 2019; Interior Monologues 2019; Vis-à-Vis, 2018; Engaging with the Past,  2015; The River Next Door, 2015.

https://gallery.southwales.ac.uk/past-exhibitions/river-next-door/


Mae ' monolog tu mewn ' yn arddangosfa a cyhoeddiad gylchgrawn yn tynnu sylw at waith saith artist ac wyth awdur i gyd yn gweithio mewn ymateb i ' r gwaith celf a ddewiswyd o gasgliad celf usw.

Teitl yr arddangosfa yw chwarae ar eiriau sy ' n golygu llais mewnol yr unigolyn a ' r gwirioneddau personol a ddatgelwyd drwy ddewisiadau o ran décor mewnol. Fel dyfais lenyddol mae ' r fonolog fewnol yn creu ffenest i brosesau meddwl cymeriad. Defnyddiodd awduron modernaidd fel may Sinclair, James Joyce a Virginia Woolf fonion mewnol i herio ' r ffurf lenyddol ac i gyfleu seicoleg eu progawyr.

Gwahoddwyd y llenorion USW – Tony Curtis, Cathy Dreyer, Judith Goldsmith, Dale Frances Hay, Maria Lalić, Colum Sanson-Regan, Melanie Smith-i gyfrannu ffrwd o ymwybyddiaeth o ysgrifennu mewn rhyddiaith neu farddoniaeth a arddangoswyd wedyn yn yr oriel ynghyd â ' r gwaith celf a ' i argraffu yn y zine rhad ac am ddim.

Mae canlyniadau ' r 2014 REF yn adlewyrchu ymrwymiad hirsefydlog awduron creadigol USW ac ysgolheigion Saesneg i ymgysylltu â ' r gymuned ehangach y tu allan i ' r Academi fel y dangoswyd yn ein dwy astudiaeth achos effaith.

Ail-greu creadigrwydd: hyrwyddo ' r broses greadigol

Fel cerddor, nofelydd ac athro ysgrifennu creadigol sydd wedi ennill gwobrau, mae gwaith yr Athro Emeritws Philip gross yn ymwneud â datblygiad arferion creadigol unigolion (oedolion a phlant), y tu allan i ' r Academi yn ogystal â ' r tu mewn iddi. Mae ei waith wedi arwain at ymwybyddiaeth ehangach o ' r ffyrdd y gall proses greadigol wella ein dealltwriaeth o rai o heriau mwyaf taer cymdeithas gyfoes.

Ers 1993, mae ' r Athro gross wedi cyhoeddi deg casgliad o farddoniaeth i oedolion, gan gynnwys gwobr T.S. Eliot-sy ' n ennill y Bwrdd Dwr (2009) a ' r maes dwfn (2011), yn ogystal â naw nofel a thri chasgliad o farddoniaeth i bobl ifanc, gan gynnwys y wobr arobryn Oddi ar y ffordd i bobman (2010).

Mae ei waith wedi gwella ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ac wedi effeithio ar feddwl am chwalu iaith a ' i goblygiadau i ' r bersonoliaeth.


Prof Philip Gross, English


Ail-gyhoeddi clasuron i ferched Cymru gyda honno


Ers 1997 mae ' r Athro Jane Aaron wedi bod yn sylfaenydd ac yn parhau i fod yn olygydd y gyfres ' clasuron merched Cymru ', a gyhoeddwyd gan wasg ffeministaidd annibynnol Cymru honno. Nod y gyfres yw ailddechrau argraffu testunau sydd bron yn angof. Mae dwy ar hugain o gyfrolau wedi ymddangos hyd yn hyn, a phump ohonynt wedi eu golygu a ' u cyflwyno.

Mae eu heffaith ar y cyhoedd sy ' n darllen ac ar sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi bod yn sylweddol; Mae llawer mwy o awduron benywaidd o Cymru – y mwyafrif ohonynt yn cael eu cyhoeddi yn y gyfres – yn cael eu dysgu, eu hymchwilio a ' u darllen heddiw nag yng nghanol y 1990au.

Mae pob rhifyn yn cynnwys cyflwyniad ysgolheigaidd sy ' n gosod y gwaith yn ei gyd-destun hanesyddol. Mae ' r llenorion a gyhoeddwyd yn y gyfres yn cynnwys Margiad Evans, Dorothy Edwards, Hilda Vaughan, Menna Gallie, Eiluned Lewis ac Amy Dillwyn. Mae ' r cyhoeddiadau diweddaraf yn cynnwys gwrachod Cymreig Allen Raine (1902), a olygwyd gan Jane Aaron, a ' i gynhaeaf yng nghartref Hilda Vaughan (1936) a olygwyd gan yr Athro Diana Wallace.

Jane Aaron - Welsh Womens Classics Honno

Border/Lines

Mae prosiect ymchwil rhyngddisgyblaethol a chydweithredol a sefydlwyd ac a arweiniwyd gan yr Athro Alice Entwistle, yr Athro Philip gross a ' r Athro Kevin Mills, Border/Lines yn dwyn ynghyd feirdd a beirniaid i lwyfannu digwyddiadau ac argyfwng arloesol. Mae ' n anelu at greu amrywiaeth o ddeilliannau gan gynnwys recordiadau fideo a sain, cronfa ddata a cherddi ac erthyglau wedi ' u cyhoeddi. Mae ' r prosiect wedi cynnal dau ddigwyddiad: ' amgylcheddau Estwrin ' (Cas-Gwent, 24 Ionawr 2010) a ' Orpheus in Glasfryn ' (y Fenni, 17 Tachwedd 2010), yn ogystal ag arwain at y prosiect ' yn a rhwng '.

In and Between

Plethu ffilm, barddoniaeth, perfformiad a myfyrdod beirniadol, mae ' r prosiect ymarfer-fel-ymchwil-yn-benodol hwn sy ' n ymwneud â safleoedd cydweithredol yn cynnwys academyddion ac ymarferwyr creadigol o ' r grŵp ffiniau/llinellau sy ' n gweithio gyda chydweithwyr o ' r Gyfadran Diwydiannau creadigol, mewn cysylltiad â ' r ganolfan astudio ' r cyfryngau a diwylliant mewn gwledydd bach. Mae ' r canlyniadau ' n cynnwys ffilm farddoniaeth ryng-weithredol ar y we ' llif a ffrâm ' gan yr Athro Emeritws Philip gross a ' r gwneuthurwr ffilmiau Wyn Mason.

Bog~Mawnog

Arweiniodd diddordeb yr Athro Emeritws Christopher Meredith mewn celfyddyd, hanes a thirwedd Cymru at gydweithrediad gyda gweithwyr amgylcheddol ac artistiaid gweledol, a oedd yn mynd rhagddo ers 2010, ar y llinell wlân aml-gyfrwng a phrosiectau Cors ~ mawnog, a ddeilliodd o ' r artist PIP Woolf. Mae ' r rhain yn achosi llinellau o wlân defaid ar draws ardaloedd o fawn yn y mynyddoedd DU sy ' n achosi tân, gan greu gosodiad celf i drwsio a thynnu sylw at ddifrod amgylcheddol. Mae cerddi Meredith ar gyfer y prosiectau, a gomisiynwyd gan Woolf ac a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi bod yn rhan allweddol o ddwy arddangosfa yn Amgueddfa Brycheiniog ac yng Nghrucywel (2011, 2012), gyda tua 5,000 o ymwelwyr, ac wedi arwain at bodlediadau, darllediad radio, darlithoedd a darlleniadau cyhoeddus. Fe ' u Cyhoeddwyd yn y Mynyddoedd Duon: cerddi a delweddau o ' r prosiect Cors ~ mawnog (Gwasg mulfran, 2011) ac roedd yn rhan o air Histories (seren, 2013).
 • Cate Emery, MPhil in Writing - I garu mae ' n rhaid i ni ddioddef yn Gyntaf – rôl gwrthdaro mewn datblygiad cymeriad yn ffuglen menywod

 • Sarah Broughton, PhD in Writing - Bywgraffiadau ffug: hunaniaethau wedi ' u cuddio yn y diaspora Eingl-Indiaidd mewn Prydain ar ôl y rhyfel a phersonoliaethau gwneuthuredig yn system sêr Hollywood

 • Rhian Webb, MPhil/PhD - "Rwy ' n gwybod ond alla I ddim egluro". Rôl gwybodaeth am ramadeg Saesneg mewn addysg athrawon ail iaith

 • Jeanne Jones, PhD in Writing - CRI bur sydyn: astudiaeth o ' r strategaethau llenyddol a ddefnyddiwyd gan Siobhan Dowd yn y darlun o alar plentyndod y pwll gwaed

 • Ryan Heeger,  PhD in Writing - Dylyfu gên wrth y bêl: Anatomeg nihilydd llenyddol
 • Jan Tunley, MPhil in Writing - I ba raddau mae Tolkien anthropomoreiddio ' r byd naturiol yn yr Hobbit, ac i ba ben?

 • Orlagh O'Farrell, MPhil in Writing - Tang o enw placename: y rhyngwyneb rhwng iaith a thir yn barddoniaeth Moya Cannon

 • Devon Hazel, MPhil in Writing - Trafod y berthynas rhwng celf, crefft a hud mewn ffantasi, yn enwedig yn y cylch o lyfrau hud a lledrith gan Tamora Pierce

 • Mario Williams,  MPhil in Writing - Bechgyn yr haf

 • Janine Barnett-Phillips, MPhil in Writing - Asterix Clementine/Ysgrifeniadau a Chamwri: wynebu homoffobia gyda ffuglen yn yr arddegau

 • Paula Hendry, PhD in Writing - Describing the Toad – Challenges and opportunities in Writing the Workplace novel

 • Agnes Kocsis, MPhil in Writing - Harmonïau moesol: cerddoriaeth hwyliau mewn ffuglen trosedd a barddoniaeth

 • Rupert Owen,  MPhil in Writing - Mythopoeia parhaol: yr arfer o ailgylchu myth a chwedl gyda ' r genre o ffantasi Gwyddoniaeth

 • Deborah Wilcox, MPhil in Writing - Gwreichion: comedi a nodweddu yng nghwmni merched Victoria Woods

 • Juliet Larsen, MPhil/PhD - Crefydd, cred a thirwedd yn ysgrifennu merched Cymru yn Saesneg, c.1850-1900

 • Janet Davies, MA by Research - Llais, cerddoriaeth, tawelwch: clywed barddoniaeth Anne Stevenson

 • Joanne Spearman, Masters by Research - Genre a gwleidyddiaeth: Ffugiadau hanesyddol Godwin a Shelley

 • Rachel Rogers, Masters by Research - Ailymweld â nofelau cynnar Atwood drwy lens ffeministiaeth pedwaredd-Don a mudiad Positive Body