English Research Banner

Ein hymchwil


Mae gan ymchwil Saesneg yn PDC arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol mewn ysgrifennu creadigol, ysgrifennu beirniadol-greadigol, ysgrifennu Saesneg yng Nghymru, ysgrifennu menywod, testun a mannau diwylliannol, ffuglen genre, astudiaethau Gothig a TESOL. Mae ein hymchwil yn creu cydweithrediadau gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol, gan gynnwys ymarferwyr creadigol, diwydiant, sefydliadau celfyddydol a diwylliannol a llunwyr polisi.

Dr Rhian Webb  - English Research


Bydd Dr Rhian Webb yn ymweld â Phrifysgol Stavanger, Norwy mewn prosiect newydd sy'n dechrau yn 2022 i weithio gyda'r Athro Kenan Dikilitas. Maent yn gwneud gwaith ymchwil i archwilio effaith COVID-19 ar addysg TESOL yn fyd-eang. Symudodd addysg o fod yn brofiad corfforol i ddigidol dros nos a chyflwynodd athrawon wersi heb hyfforddiant na phrofiad.  Mae'r ymchwil yn cael ei wneud i archwilio effaith hyn ar gredoau, rolau, arferion a theimladau athrawon NAWR, ar ôl y pandemig. Darganfuwyd y pynciau o holiadur ansoddol peilot, a ddosbarthwyd i 50 o gysylltiadau TESOL mewn 25 o wledydd. O hyn, adeiladwyd holiadur meintiol ac ansoddol a'i ddosbarthu gan ddefnyddio'r dechneg samplu pelen eira.  Derbyniwyd dros 500 o ymatebion gan 42 o wledydd.Ni fydd llawer o arferion TESOL a gynhaliwyd yn ystod y cyfnod clo yn cael eu gwrthdroi wrth i'r pandemig newid addysgu Iaith Saesneg byd-eang.  Mae'n bwysig ymchwilio a dogfennu pa newidiadau sydd wedi digwydd gan athrawon. Bydd y canfyddiadau'n creu dealltwriaeth o anghenion addysg athrawon a gofynion hyfforddiant athrawon yn y dyfodol, a fydd yn effeithio ar y diwydiant TESOL yn fyd-eang.


English Research Professor Diana Wallace_3555.jpg


Mae'r ysgolhaig llenyddol Diana Wallace yn gweithio ar ffuglen hanesyddol sydd â diddordeb arbennig yn y ffordd y mae menywod ac awduron ymylol eraill wedi defnyddio'r genre hwn sydd wedi ei ddifrïo’n aml. Mae ei gwaith yn archwilio sut mae nofelwyr ac awduron storïau byrion yn ail-ddychmygu'r gorffennol heb ei gofnodi drwy ffuglen ac yn ymyrryd mewn naratifau hanesyddol traddodiadol. Mae ei phrosiect presennol, monograff o'r enw Modernism and Historical Fictions: Writing the Past (i'w gyhoeddi gan Palgrave), yn datgelu ac yn archwilio corff o waith a esgeuluswyd yn rhyfedd gan awduron ym mhedair gwlad Prydain ac oddi yno.  Bydd yr awduron a drafodir yn cynnwys Virginia Woolf, Joseph Conrad, H.D., Lynette Roberts, Naomi Mitchison a Helen Waddell.


Mae'r Athro Wallace hefyd yn gweithio ar rifyn newydd o Hunangofiant Margiad Evans (1943) ar gyfer cyfres Honno - Welsh Women's Classics. Darn eithriadol o ysgrifennu natur, mae’r Hunangofiant yn archwilio'n ysgafn ac yn fanwl berthynas Evans â thirwedd y gororau o amgylch Rhosan ar Wy. Cyhoeddir y rhifyn newydd hwn, gyda chyflwyniad ysgolheigaidd gan yr Athro Wallace, yn Hydref 2022.


English Research  Mike Chick_536.jpg


Gan weithio ar y cyd â Chyngor Ffoaduriaid Cymru (WRC) ac awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf, mae Dr Mike Chick yn ymchwilio i ddarpariaeth ESOL i ymfudwyr gorfodol yn ne Cymru. Mae sgiliau iaith yn hanfodol i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches ond mae toriadau yn y ddarpariaeth ESOL ynghyd â’r cynnydd diweddar yn nifer yr ymfudwyr gorfodol sy’n cael eu hailsefydlu yng Nghymru wedi arwain at oedi o ran mynediad i ddosbarthiadau. Mae ymchwil Dr Chick yn archwilio atebion cydweithredol arloesol ac ymarferol i’r broblem hon.

Fel Hyrwyddwr Ffoaduriaid PDC, mae Dr Chick yn hyrwyddo Cynllun Noddfa Ffoaduriaid y brifysgol. Ym mis Chwefror 2020, dyfarnwyd grant o £4k i Dr Chick a Dr Catherine Camps gan Advance AU i gynnal ymchwil gyda myfyrwyr a chyn-fyfyrwyr y cynllun er mwyn deall sut yr oedd o fudd iddynt, a sut y gellir trawsnewid eu lles fel model ar gyfer datblygiadau pellach.

Dr Kevin Mills_560.jpg


Mae ymchwil ar St Cadoc/Catwg, un o sylfaenwyr Cymru Gristnogol ac un o gystadleuwyr cynnar nawddsant, gan y bardd a'r beirniad Kevin Mills wedi arwain at gyfres o gyhoeddiadau a drama arbrofol wedi'i chyd-ysgrifennu.  Arweiniodd pamffled barddoniaeth arobryn yr Athro Mills, Stations of the Boar (2016), at ddrama wedi'i chyd-ysgrifennu, Cadoc and the Drowned Boys, a berfformiwyd yn y Blackwood Little Theatre and seven churches a enwyd ar ôl y saint, ac at gyfres o gerddi yn ei gasgliad, Zeugma (2020).  Mae hefyd wedi arwain at ffurfio cwmni theatr CIC, Contemporancient Theatre, sydd bellach yn cynllunio prosiect newydd yn seiliedig ar ymchwil yr Athro Mills ar Dr Richard Price.


Speak to Me - creative writing project for refugees in RCT by Barrie Llewellyn


Yr awdur creadigol Barrie Llewelyn sy'n arwain y prosiect Speak to Me (a ariennir gan Gynllun Ariannu Llenyddiaeth er Lles Llenyddiaeth Cymru). Ym mis Ionawr 2020 cafodd ffoaduriaid o Syria a Sudanese a ailsefydlodd yn Rhondda Cynon Taf eu paru â siaradwyr Saesneg brodorol mewn cyfres o weithdai ysgrifennu creadigol. Ymchwiliodd y prosiect i rôl ysgrifennu creadigol mewn caffael iaith ond cynhyrchodd hefyd arddangosfa o eiriau, ffotograffau, celf a recordiadau sain.  


Mae'r prosiect Speak to Me yn parhau mewn partneriaeth â Dinas Noddfa ac mae hefyd yn cynnwys Café Chit Chat – grŵp o fenywod rhyngwladol a siaradwyr Saesneg brodorol a gyfarfu ar-lein yn ystod y cyfnod clo a Grŵp Cerdded a Siarad sy'n cyfarfod yn rheolaidd am dro ac sydd wedi ymweld â lleoedd fel Bannau Brycheiniog, Llundain, Caerfaddon a Dinbych-y-pysgod.


Dr Alice Entwistle, English Research


Cynhyrchodd y cydweithio hwn rhwng yr Athro Alice Entwistle, y ffotograffydd David Barnes, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gwynedd ac Ynys Enlli ddull critigol/creadigol arbrofol o arbrofi i newid cymeriad goleudy Fictoraidd Enlli, y talaf yng y Deyrnas Unedig.

Arddangoswyd y gwaith ar ddiwedd Mai 2016 yn yr oriel a adwaenir yn rhyngwladol Plas Glyn Y weddw, yn Abersoch, Pen Llyn, ac eto yn Ffotogallery (Tŷ Turner, Penarth) yn ddiweddarach yn y flwyddyn.


Mewn cydweithrediad rhwng yr Athro Alice Entwistle, cynhyrchodd y ffotograffydd David Barnes, Ymddiriedolaeth Genedlaethol Gwynedd ac Ymddiriedolaeth Enlli ymateb celf testun beirniadol/creadigol arbrofol i gymeriad newidiol goleudy Fictoraidd Enlli, y talaf yn y DU. Arddangoswyd y gwaith ddiwedd mis Mai 2016 yn yr oriel sy’n adnabyddus yn rhyngwladol, Plas Glyn Y Weddw yn Abersoch, Pen Llyn, ac eto yn Ffotogallery (Tŷ Turner, Penarth) yn ddiweddarach yn y flwyddyn.
Dr David Towsey, English Research


Mae'r nofelydd David Towsey wedi cwblhau cyfres o dair ffantasi trosedd yn ddiweddar, Tales of Fenest, wedi'i gyd-ysgrifennu â'r nofelydd a'r bardd Katherine Stansfield o dan y pseudonym D.K. Fields. Wedi'i osod yn yr Union of Realms ffuglennol yn ystod blwyddyn yr etholiad pan fydd storïwyr yn cystadlu am bleidleisiau, mae'r cyfres o dair yn archwilio effaith adrodd storïau yn y broses ddemocrataidd. Cyflwynodd y nofel gyntaf, Widow's Welcome (2019), ddarllenwyr i'r Ditectif Cora Gorderheim wrth iddi ymchwilio i lofruddiaeth dyn a ganfuwyd gyda'i geg wedi'i gwnïo ar gau. Mae'r ail, The Stitcher and the Mute, a gyhoeddwyd yn 2020, yn parhau ag ymchwiliad Cora ac yn archwilio'r seilo o storïau pwerus. Cyhoeddwyd tryrdedd rhan y cyfres o dair, Farewell to the Liar, yn 2021.


 

Cyhoeddodd David hefyd nofel ffantasi dywyll annibynnol, Equinox, yn 2022. Mae'r stori'n archwilio'r cysyniad o hunan mewn byd toredig lle mae pob corff corfforol yn cynnwys dau bersonoliaeth – un sy'n byw yn ystod y dydd, y llall yn y nos. Yn yr amgylchiadau heriol hyn, mae'r Arolygydd Arbennig Christophor Morden – ceisiwr dewiniaid – yn ei chael hi'n anodd atal defod hynafol ac apocalyptaidd.

Rhian Webb - English Research project

Mae cyflwyno gwersi ar-lein i ddysgwyr Saesneg ail iaith wedi dod yn nodwedd newydd o addysg TESOL ers COVID-19. Mae cydweithrediad ymchwil Dr Rhian Webb ag Ysgol Ryngwladol Caerdydd, 'Peartree Languages' yn archwilio strategaethau i addysgu a chyflwyno gwersi Saesneg digidol i ddysgwyr rhyngwladol. Mae holl fyfyrwyr TESOL PDC yn cael cyfle wythnosol i arsylwi, cynorthwyo, cymryd rhan a thrafod gwersi ar-lein a gyflwynir i ddysgwyr rhyngwladol mewn 12 gwlad wahanol, o Columbia a Brasil i'r Almaen, yr Eidal, Rwsia a thu hwnt. Mae'r profiadau'n llywio'r addysgu byw ymarferol y mae myfyrwyr yn ei wneud i gyflawni eu Tystysgrif TESOL PDC i Raddedigion. Mae'r ymchwil yn sicrhau bod addysg TESOL PDC ar flaen y gad o ran gofynion y diwydiant.


Interior monologues header


Mae ' monolog tu mewn ' yn arddangosfa a cyhoeddiad gylchgrawn yn tynnu sylw at waith saith artist ac wyth awdur i gyd yn gweithio mewn ymateb i ' r gwaith celf a ddewiswyd o gasgliad celf usw.


Teitl yr arddangosfa yw chwarae ar eiriau sy ' n golygu llais mewnol yr unigolyn a ' r gwirioneddau personol a ddatgelwyd drwy ddewisiadau o ran décor mewnol. Fel dyfais lenyddol mae ' r fonolog fewnol yn creu ffenest i brosesau meddwl cymeriad. Defnyddiodd awduron modernaidd fel may Sinclair, James Joyce a Virginia Woolf fonion mewnol i herio ' r ffurf lenyddol ac i gyfleu seicoleg eu progawyr.


Gwahoddwyd y llenorion USW – Tony Curtis, Cathy Dreyer, Judith Goldsmith, Dale Frances Hay, Maria Lalić, Colum Sanson-Regan, Melanie Smith-i gyfrannu ffrwd o ymwybyddiaeth o ysgrifennu mewn rhyddiaith neu farddoniaeth a arddangoswyd wedyn yn yr oriel ynghyd â ' r gwaith celf a ' i argraffu yn y zine rhad ac am ddim.

Mae staff o ' r Saesneg wedi cydweithio gyda churaduron Amgueddfa Werin Cymru, sef Oriel y bont, ar sawl arddangosfa gan gynnwys Issue International, 2019; Interior Monologues 2019; Vis-à-Vis, 2018Engaging with the Past,  2015The River Next Door, 2015.


Prof Philip Gross, English


Fel bardd, nofelydd ac athro ysgrifennu creadigol sydd wedi ennill gwobrau, mae gwaith yr Athro Emeritws Philip Gross yn ymwneud â datblygu arfer creadigol unigolion (oedolion a phlant), y tu allan i'r academi yn ogystal â'r tu mewn iddi. Mae ei waith wedi arwain at ymwybyddiaeth ehangach o'r ffyrdd y gall proses greadigol wella ein dealltwriaeth o rai o heriau mwyaf brys cymdeithas gyfoes.


Ers 1993, mae'r Athro Gross wedi cyhoeddi deg casgliad o farddoniaeth i oedolion, gan gynnwys yr Enillydd Gwobr T.S. Eliot, The Water Table (2009) a Deep Field (2011), yn ogystal â naw nofel a thri chasgliad o farddoniaeth i bobl ifanc, gan gynnwys y wobr Off Road to Everywhere (2010). Mae ei waith wedi gwella ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol ac wedi effeithio ar feddwl am ddadfuddsoddi iaith a'i goblygiadau i'r bersonoliaeth.


Ers 1997 mae ' r Athro Jane Aaron wedi bod yn sylfaenydd ac yn parhau i fod yn olygydd y gyfres ' clasuron merched Cymru ', a gyhoeddwyd gan wasg ffeministaidd annibynnol Cymru honno. Nod y gyfres yw ailddechrau argraffu testunau sydd bron yn angof. Mae dwy ar hugain o gyfrolau wedi ymddangos hyd yn hyn, a phump ohonynt wedi eu golygu a ' u cyflwyno.


Mae eu heffaith ar y cyhoedd sy ' n darllen ac ar sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi bod yn sylweddol; Mae llawer mwy o awduron benywaidd o Cymru – y mwyafrif ohonynt yn cael eu cyhoeddi yn y gyfres – yn cael eu dysgu, eu hymchwilio a ' u darllen heddiw nag yng nghanol y 1990au.

Mae pob rhifyn yn cynnwys cyflwyniad ysgolheigaidd sy ' n gosod y gwaith yn ei gyd-destun hanesyddol. Mae ' r llenorion a gyhoeddwyd yn y gyfres yn cynnwys Margiad Evans, Dorothy Edwards, Hilda Vaughan, Menna Gallie, Eiluned Lewis ac Amy Dillwyn. Mae ' r cyhoeddiadau diweddaraf yn cynnwys gwrachod Cymreig Allen Raine (1902), a olygwyd gan Jane Aaron, a ' i gynhaeaf yng nghartref Hilda Vaughan (1936) a olygwyd gan yr Athro Diana Wallace.

Jane Aaron - Welsh Womens Classics Honno


Mae prosiect ymchwil rhyngddisgyblaethol a chydweithredol a sefydlwyd ac a arweiniwyd gan yr Athro Alice Entwistle, yr Athro Philip gross a ' r Athro Kevin Mills, Border/Lines yn dwyn ynghyd feirdd a beirniaid i lwyfannu digwyddiadau ac argyfwng arloesol. Mae ' n anelu at greu amrywiaeth o ddeilliannau gan gynnwys recordiadau fideo a sain, cronfa ddata a cherddi ac erthyglau wedi ' u cyhoeddi. Mae ' r prosiect wedi cynnal dau ddigwyddiad: ' amgylcheddau Estwrin ' (Cas-Gwent, 24 Ionawr 2010) a ' Orpheus in Glasfryn ' (y Fenni, 17 Tachwedd 2010), yn ogystal ag arwain at y prosiect ' yn a rhwng '.Plethu ffilm, barddoniaeth, perfformiad a myfyrdod beirniadol, mae ' r prosiect ymarfer-fel-ymchwil-yn-benodol hwn sy ' n ymwneud â safleoedd cydweithredol yn cynnwys academyddion ac ymarferwyr creadigol o ' r grŵp ffiniau/llinellau sy ' n gweithio gyda chydweithwyr o ' r Gyfadran Diwydiannau creadigol, mewn cysylltiad â ' r ganolfan astudio ' r cyfryngau a diwylliant mewn gwledydd bach. Mae ' r canlyniadau ' n cynnwys ffilm farddoniaeth ryng-weithredol ar y we ' llif a ffrâm ' gan yr Athro Emeritws Philip gross a ' r gwneuthurwr ffilmiau Wyn Mason.


English Research Unit - Christopher Meredith 2018.jpg


Arweiniodd diddordeb yr Athro Emeritws Christopher Meredith mewn celfyddyd, hanes a thirwedd Cymru at gydweithrediad gyda gweithwyr amgylcheddol ac artistiaid gweledol, a oedd yn mynd rhagddo ers 2010, ar y llinell wlân aml-gyfrwng a phrosiectau Cors ~ mawnog, a ddeilliodd o ' r artist PIP Woolf. Mae ' r rhain yn achosi llinellau o wlân defaid ar draws ardaloedd o fawn yn y mynyddoedd DU sy ' n achosi tân, gan greu gosodiad celf i drwsio a thynnu sylw at ddifrod amgylcheddol. Mae cerddi Meredith ar gyfer y prosiectau, a gomisiynwyd gan Woolf ac a ariannwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi bod yn rhan allweddol o ddwy arddangosfa yn Amgueddfa Brycheiniog ac yng Nghrucywel (2011, 2012), gyda tua 5,000 o ymwelwyr, ac wedi arwain at bodlediadau, darllediad radio, darlithoedd a darlleniadau cyhoeddus. Fe ' u Cyhoeddwyd yn y Mynyddoedd Duon: cerddi a delweddau o ' r prosiect Cors ~ mawnog (Gwasg mulfran, 2011) ac roedd yn rhan o air Histories (seren, 2013).