English Research Banner

Aelodau

Staff ymchwil Lloegr

Dr Ayo Amuda, Uwch ddarlithydd
Mae diddordeb ymchwil pennaf ayo Amuda ar ddefnydd iaith mewn cymdeithas, yn arbennig, cyfathrebu mewn cymunedau amlieithog. Mae ' n awdur sawl erthygl ar y pwnc, gan gynnwys Socio-Historiography of Names in an Oral Culture (2012).

Dr Mike Chick, Uwch ddarlithydd mewn TESOL
Mae diddordebau ymchwil Mike Chick yn cynnwys addysg athrawon ail iaith yn ogystal â threfnu darpariaeth ESOL ar gyfer carfannau o Gymdeithas sy ' n agored i niwed. Yn ddiweddar cwblhaodd brosiect ymchwil sy ' n ymchwilio i ' r rhwystrau i gyflogaeth a wynebir gan gyfranogwyr ar gynllun ailsefydlu pobl sy ' n agored i niwed Syria.

Dr Nic Dunlop, Uwch ddarlithydd yn Saesneg
Mae Nic Dunlop yn arbenigwr mewn ysgrifennu postwladol, genre a llenyddiaeth gyfoes. Mae wedi cyhoeddi ' n eang ac ar hyn o bryd mae ' n cwblhau monograff ar gynrychioliadau addysg ac ôl-wladychiaeth mewn ffuglen wyddonol.

Athro Alice Entwistle
Mae Alice Entwistle yn arbenigo mewn barddoniaeth, yn gyfoes fel arfer, ac yn aml (er nid bob amser) gan fenywod. Mae llawer o ' i gwaith yn archwilio ' r cysylltiadau rhwng testun, ffurf a man (au); Mae ganddi ddiddordeb hefyd mewn ysgrifennu creadigol-beirniadol ac ymarfer cydweithredol traws-ddisgyblaethol yn y celfyddydau a ' r dyniaethau.

Barrie Llewelyn, Uwch ddarlithydd mewn ysgrifennu creadigol
Mae Barrie Llewelyn yn awdur ac yn olygydd stori fer gyda diddordeb arbennig mewn ffuglen greadigol a ' r traethawd fel genre.

Athro Kevin Mills
Kevin Mills sy ' n dysgu llenyddiaeth o ' r bedwaredd ganrif ar bymtheg, llenyddiaeth Saesneg y Dadeni, a myth a naratif. Mae hefyd yn arwain yr MPhil mewn ysgrifennu. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys damcaniaeth, llenyddiaeth a ' r Beibl, a llenyddiaeth Fictoraidd, yn ogystal â ' r berthynas rhwng ysgrifennu beirniadol a chreadigol.

Dr David Towsey, Darlithydd mewn ysgrifennu creadigol
Mae David Towsey yn nofelydd ac yn awdur straeon byrion, sy ' n arbenigo mewn ffuglen genre. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn testunau croesi sy ' n cymhlethu ffiniau genre. Mae ei Walkin ' Trioleg o nofelau yn cymysgu trochwyr niferus o arswyd Zombie, ffuglen wyddonol ôl-apocalyptaidd, a ' r gorllewin. Mae hefyd yn cyd-ysgrifennu ffantasi-drosedd o DK Fields.

Athro Diana Wallace,

http://staff.southwales.ac.uk/users/428-dwallace

Pennaeth Uned Ymchwil Saesneg

Mae Diana Wallace yn gweithio ' n bennaf ar waith ysgrifennu menywod. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys ffuglen hanesyddol, yr Gothig, moderniaeth, ac ysgrifennu Saesneg yng Nghymru. Mae hi ' n gyd-olygydd  The International Journal of Welsh Writing in English a chyd-olygydd UWP’s series Gender in Studies in Wales.

Dr Rhian Webb, Uwch ddarlithydd mewn TESOL
Yn ddiweddar cwblhaodd Rhian Webb ei PhD ar wybodaeth ganfyddedig a gwirioneddol am ramadeg mewn perthynas ag addysg TESOL.

Mae cymrodyr ysgrifennu presennol a diweddar wedi cynnwys y nofelydd, yr ysgrifennwr syrffio a theithio, Tom Anderson; y bardd a ' r nofelydd Stephen Knight; a ' r nofelydd a ' r bardd Katherine Stansfield

Athrawon Emeritws


Professor Jane Aaron

Mae Jane Aaron yn olygydd cyfres ail-argraffiad y wasg honno, clasur i ferched Cymru, ac mae hi wedi golygu pum cyfrol. Mae ei monograffau yn cynnwys ysgrifennu merched o ' r bedwaredd ganrif ar bymtheg yng Nghymru (2007), a enillodd wobr y 2009 Roland Mathias, a ' r gothig Cymraeg (2013). Roedd hi ' n gyd-sylfaenydd cyfres UWP astudiaethau rhyw yng Nghymru.

Professor Tony Curtis
Mae Tony Curtis yn fardd, beirniad ac awdur ffuglen a gyflwynodd ysgrifennu creadigol i ' r campws dros ddeng mlynedd ar hugain yn ôl. Mae ei gyhoeddiadau diweddaraf yn cynnwys Ynysoedd ffodus: cerddi dethol newydd a chasgliad o straeon byrion, rhyw fath o Anfarwoldeb. Mae ' n Gymrawd o ' r Gymdeithas lenyddiaeth Frenhinol.

Professor Gavin Edwards
Mae Gavin Edwards wedi cyhoeddi ar farddoniaeth George Crabbe, damcaniaethau naratif, ysgrifennu teithio a hanes llyfrau. Ar hyn o bryd mae ' n ymchwilio i ddefnyddiau arloesol o achos teipograffig yn nofelau Charles Dickens. O 2010 i 2012 bu ' n gymrawd ymchwil gwadd yn sefydliad astudiaethau Saesneg, Prifysgol Llundain.

Professor Phillip Gross
Mae Philip gross yn awdur sawl rhan, awdur barddoniaeth, ffuglen a drama ar gyfer plant ac oedolion ac athro ysgrifennu creadigol. Enillydd gêm o wobrau mawr o fewn yr ychydig flynyddoedd diwethaf – gwobr farddoniaeth TS Eliot am y Bwrdd dwr, llyfr y flwyddyn Cymru am ' I ysbïwr Pinhole Eye ' a gwobr CLPE am farddoniaeth i blant am Off-Road i bobman. Ymhlith y cyhoeddiadau diweddar mae Love Songs of carbon, a enillodd wobr farddoniaeth Roland Mathias (llyfr y flwyddyn Cymru) yn 2016, plyg yn yr afon, cydweithrediad â ' r arlunydd Valerie cofi Price, ac acwstig disglair. https://www.philipgross.co.uk/

Professor Jeremy Hooker
Mae Jeremy Hooker yn fardd a beirniad. Roedd ei feirniadaeth a ' i ysgolheictod yn canolbwyntio ar ysgrifennu Cymraeg Eingl, gan gynnwys David Jones a John Cowper Powys, barddoniaeth fodern Prydeinig ac Americanaidd, y traddodiad gwledig Seisnig (e.e. Richard Jefferies, Thomas Hardy, ac Edward Thomas), a thirwedd Prydain Paentio. Cyhoeddwyd ei gerddi a gasglwyd, sef torri ' r goleuni: cerddi 1965-2005, yn 2006 a chasgliad o ' i draethodau beirniadol, ffoto Vision: traethodau ar farddoniaeth, natur, a lle, ei gyhoeddi yn 2017.

Professor Chris Meredith
Nofelydd, bardd, beirniad, a chyfieithydd yw Christopher Meredith, yn ogystal â gwneud ychydig o ysgrifennu ar gyfer radio a ' r llwyfan, ac erthyglau ac adolygiadau, ffuglen a pennill ar gyfer llawer o gylchgronau. Ystyrir ei nofel gyntaf, shifftiau (1988), yn nofel glasurol o ôl-ddiwydiannu yn ne Cymru ac mae bellach yn ' ddewis awtomatig ' fel testun penodol ar unrhyw gwrs prifysgol ar ysgrifennu cyfrwng Saesneg yng Nghymru. Mae ei lyfrau diweddaraf yn gasgliad o straeon byrion, bywydau byr: chwe ffugiadau, a llyfr barddoniaeth gyda delweddau leino gan yr arlunydd Sarah philpott, sy ' n dal i aer. https://christophermeredith.webs.com/

Athro gwadd

Mae ' r Athro Jeff Wallace, Prif ddiddordebau ymchwil Jeff Wallace mewn gwyddoniaeth a llenyddiaeth ers Darwin, moderniaeth, D.H. Lawrence, ysgrifennu cyfoes, a postheistiaeth. Mae ei brosiectau cyfredol yn cynnwys astudiaeth o ' r cysyniad o echdynnu a thraethodau ar Haruki Murakami a John Berger. Mae ' n athro Saesneg ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd.